Tuesday, July 5, 2022

Sophia Loren Spaghetti T Shirt

Sophia Loren

"Everything you see, I ow to Spaghetti"
Sophia Loren

"EVERYTHING YOUS SEE"

"I Owe to SPAGHETTI"Sophia Loren
 

No comments:

Post a Comment